Dualar

En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar

En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar

En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar genel olarak insanların kendilerini en çaresiz ve en kötü hissettiği zaman başvurdukları dualardır. Kişiler kötü zamanlarında kendilerini iyi hissetmek için ve rahatlayabilmek için dua okurlar. Genel olarak dua okumak insanların kalbindeki manevi güçleri de artırdığı için zor zamanlarda okunacak dualar da bu durumlarda oldukça etkilidir.

En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar bazı durumlarda beklenen ve istenen durumlarda da okuna bilir. Kişiler hastalık, bela, kaza gibi çok zor durumlarda bu dualara başvurarak kendilerini kötülüklerden korunduklarına inanırlar. Aslında bu inanç da çok doğrudur.

Çünkü insanlar zor zamanlarda okunması gereken duaları gün içerisinde okumaz. Fakat kritik anlarda daha yürekten okunduğu için duanın kabul olma olasılığı da daha fazla artar. Dua kabul olduktan sonra ve kişiler bu zor durumlardan kolay bir şekilde kurtulduktan sonra da Allah’a teşekkür etmelidir. Bu sayede Allah’la arasında olan bağ daha da kuvvetlenecektir. En güzel ibadetin her zaman etkili bir şekilde dua okunma olduğu da söylenir.

Bir Şeyi Engellemek İçin Dua

Bir Şeyi Engellemek İçin Dua okumak isteyen kişiler bu duayı yürekten okumalıdır. Özellikle bekledikleri kötü bir haberi engelleyebilmek için özel bir dua yoktur. Yani kişiler aslında kendi durumlarındaki kötü şeyi engelleyebilmek için Kuran’da geçen dualara başvurabilir. Fakat kesinlikle kabul olabileceği söylenemez. Bu nedenle insanların dertlerinin ne olduğu ve neyi engellemek istediklerini bir medyum hocaya detaylı bir şekilde aktarmalıdır. Medyum hocanın vereceği tavsiye ve dualar eşliğinde o kötülükten kurtula bilir.

Bir Şeyi Engellemek İçin Dua arayan insanlar kendi durumlarına özel olarak medyum hocayla konuştuğu zaman ona en uygun olan dua da hemen belirlenecektir. Daha sonra bu duaya sadık kalarak ve duanın okunma süreleri de yine medyum hoca tarafından belirlenerek yapılmalıdır. Medyum hoca aynı zamanda engellemek istediği ve olmasını istediği şeye yönelik de çeşitli işlemler yapa bilir. Bu işlemlere göre de en uygun dua belirlenir. Bu sayede kişiler istedikleri şeye daha kolay bir şekilde ulaşır.

En Zor Zamanlarinizda Okunacak Dualar - En Zor Zamanlarınızda Okunacak DualarPin
En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar

“La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.

Anlamı: Allah’ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır.”

En Çaresiz Anda Okunacak Dua

En Çaresiz Anda Okunacak Dua insanın içinden ve kalbinden gelerek okuduğu duadır. Bununla birlikte Hz. Muhammet’in de zor zamanlarda okunması gereken bazı duaları insanlara bildirmiştir. Aslında bunlar dua değil de sure olarak geçer. Hz. Muhammet insanın en çaresiz anında Allah’a yönelmesi gerektiğini söylemiştir. Allah’a yönelmenin en iyi yolu da ona dua etmektir. Müslümanlar en çaresiz anlarında dua okuyarak bunun bir çaresinin olacağını düşünür.

En Çaresiz Anda Okunacak Dua çaresiz hissedilen anlarda ya da eğer bu çaresizlik daha uzun sürüyorsa sabah, öğle, akşam olarak okunmalıdır. Düzenli olarak okunan bu dualar insanların çaresiz oldukları anları da hayatından tamamen çıkaracaktır.

“Ey gönüllerin sevgilisi! Ey yüce Arş’ın sâhibi! Ey her istediğini yapan Allâh’ım! Ulaşılmayan izzetin, kavuşulmayan saltanatın ve Arş’ını kaplayan nûrun hürmetine beni şu (hırsızın) şerrinden korumanı istiyorum! Ey imdâda koşan Allâh’ım, yetiş imdâdıma!”

“Allahümme innâ nec‘alüke fî nühûrihim ve ne‘ûzü bike min şürûrihim: Allahım! Senin korumanı onlara karşı siper ediniyoruz. Onların şerlerinden sana sığınıyoruz.” (Ebû Dâvûd, Vitir 30)

“Allah bana yeter, O’ndan başka ilâh yoktur, O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın Rabbidir.”diyen kimsenin dünyâ ve âhirete âid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sâdık ister kâzib olsun.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101/5081)

“Bismillahirrâhmânirrahîm

“İlâhî bi ehassı sıfâtike ve bi ‘izzi celâlike ve bi a’zami esmâike ve bi ‘ismeti enbiyâike ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike es’elüke ziyâdeten fi’l ‘ilm ve tevbeten kable’l mevt ve râhaten ‘inde’l mevt ve mağfireten ba’de’l mevt ve necâten mine’n-nâr ve duhûlen fi’l cenneh ve ‘âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l âhirah bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…İlâhî bi hakkı Huseyn ve ahîhi ve ceddihî ve ebîhi ve ümmihî ve benîhi hallısnî mimmâ ene fîh bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…”

Zor Durumlarda Okunacak En Tesirli Dua

Zor Durumlarda Okunacak En Tesirli Dua kişiye özel olduğu için bu konuda en iyi aklı verecek kişi de medyum hocalardır. Yani kişilerin zor durumları eğer uzun süreliyse ya da çok uzun süredir kişiler zor durumlarını atlatamıyorsa da medyum hocaya danışarak fikir alabilir. Medyum hocalar bu gibi konularda tamamen olumlu bir yaptırıma odaklı olduğu için dua ve dua gibi etkili olabilecek çeşitli yöntemlere de başvururlar. Zor durumlarda okunabilecek dualar kişilerin tamamen içinden ve kalbinden geliyor olması önemlidir. Kalpten inanarak okunmayan hiçbir dua kabul olmayacaktır.

Zor Durumlarda Okunacak En Tesirli Dua inanarak okunan dualardır. İnsanlar zor duruma düştükleri zaman Allah’a sığınarak dua okumalıdır. Aynı zamanda okudukları duanın kabul olacağına da inanmalıdır. Duaya inanmayan insanlar ne durumda olursa olsun dua okudukları zaman kabul olmaz. Bu nedenle kişiler zor zamanlarda okuyabilecekleri duayı öğrendikten sonra içten okuması da önem taşır.

Zor zamanlarda genel olarak Ayet- ek kursi, fatiha gibi dualara başvurulur. Önemli olan bu dualar okunduktan sonra kişinin zor durumlardan kurtulabileceği konusunda yaptığı niyetidir. Yani kişiler gönülden gelerek zor durumunu sesli bir dille Allah’a anlatıp bu zor durumdan korunmak için ona yalvarması gerekir. Okunan dualar sonucunda da kişi yaşadığı bu zor durumlardan ve kötü günlerden kısa bir süre içerisinde kurtulacaktır.

“Kullara karşı Allah bana yeter, mahlûklara karşı Hâlik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana O yeter ki O bana kâfî gelir. Bana Allah yeter, O ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O yüce Arşın sâhibidir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, no: 6580)

«Seni mübtelâ kıldığı şeyden beni âfiyette kılıp, yarattıklarından pek çoğuna beni tafdil eden Allah’a hamd ederim» derse bu belâ ne olursa olsun ondan afiyette kılınır.” (bkz. İbn Mâce, Duâ, 22; Tirmizî, Deavât, 37; Tuhfetü’z-Zâkirîn, 198 vd.)

«Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur».” (Ahmed, I, 91, 92, 94)

Allahümme inni eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebetid deyni ve kahrir ricâli.

“Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden sana sığınırım. Ve âcizlikten, tembellikten sana sığınırım. Ve borçluluktan, insanların kahrından sana sığınırım.”

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn.

«Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Sen’i tenzîh ederim. Gerçekten ben, zâlimlerden oldum!»” (el-Enbiyâ, 87)

Dualar Kategorimizde bir çok ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir