Dualar

Sabır Duası Nasıl Edilir?

Sabır Duası Nasıl Edilir?

Sabır Duası Nasıl Edilir? sorusu günümüzde de kötü ve sorun çıkartacak olan davranışlarda bulunmamak, darda ve sıkıntıda kalmaktan kurtulmak ve sabırlı bir şekilde özel ve iş yaşamında da verimli olarak hayatına devam etmek isteyenlerin sordukları sorulardan biridir. Sabırlı olmak için 7 dua ve birçok ayette bulunmaktadır. Aynı zamanda kişi duaların yanı sıra bir sanır büyüsü de yaptırmaktadır. Sabır duası aşk ve bağlama duaları gibi vefk içinde de yapılmaktadır.

Sabır Duası Nasıl Edilir sorusu hakkında bilgilere ulaşmak için uzmanlık alanı dualar olan kişilerden yardım alınması gerekmektedir. Sabırlı olmak ve sabırlı olarak dua okumak için dikkatli davranmak gerekmektedir. Sabır çoğu imzanın yaşamında uymakta çok zorlandığı durumlardan biridir. Yanlış ve kötü sonuçlar her zaman sabırsız a hareket eden insanlar nedeniyle oluşmaktadır. Sabır duasının edilişi ve okunuşu için abdest alınarak dua okunması önerilir.

Sıkıntılara Karşı Sabır Duası

Sıkıntılara Karşı Sabır Duası insanlar için bir konu hakkında ya da davranışlar karşısında sabırlı ve sakin kalarak hareket etmek amacıyla okunmak istenilen ve önem verilen dualar arasında yer almaktadır. Sıkıntılar insanların yaşadıkları maddi ve manevi zorlukların çekim gücünü anlamak amacıyla oluşur. İnsanların hayatlarının bir bölümünde ya da çoğunda oluşan sıkıntının azalması ve yok edilmesi karşısında da var olan tutumunu değiştirmesini ve fark etmesini sağlayan önemli dualar sabır duaları olmaktadır. En çok okunan ve tavsiye edilen sabır dualarından biri de Kuran-ı Kerim içinde yer alan İnşirah suresi ve duası okunmalıdır.

Sıkıntılara Karşı Sabır Duası insanların özellikle Allah yarından gönderilen sıkıntılı durumlara karşı ne tür tepkiler verileceğinin öğrenilmesi ve sıkıntılardan uzaklaşmak adına kişinin sabırlı olarak hareket etmesi konusunda etkili olan dualardır. Sabır duaları arasında İnşirah duası, Rabbena duası ve Bakara suresi bulunmaktadır. Kişiler kendilerine en uygun anı ve alanı belirleyerek bir ritüel içinde sabır dualarını her gün tekli sayılar şeklinde okumalıdır. Sabır duaları sakinlik ve ferahlığı adresi olarak da görülür. Sabırlı bir bekleyiş sakinliği uzun süreler boyunca korunmasında da etkili olan hususlardan biridir.

Sabir Duasi Nasil Edilir - Sabır Duası Nasıl Edilir?Pin
Sabır Duası Nasıl Edilir?

“Yâsîn. Vel Kur’ân-il hakîm.İnneke leminel mürselîn.Alâ sırâtın müstakîm.Tenzîlel azîzirrahîm.Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûnİnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h’eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûnVe sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûnİnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîmİnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübînVadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh.

İz câehel mürselûnİzerselnâiIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûnKâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ iIeyküm lemürselûnVemâ aIeynâ illel belâgul mübîKâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîmKâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûnVecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIînİttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûVemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn İnnî izen Iefî daIâIin mübîn İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn”

Sabır ve Sakinleşme Duası

Sabır ve Sakinleşme Duası merak edilen ve ilgi duyulan dualardan biridir. Sabır duası farklı şekillerde okunmaktadır. Kişinin okuma konusunda kendisine kısıtlama getirmemesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Allah’ın izniyle okunacak olan bir sabır duasının etkisi konusunda da kişi aceleyle bekleme içinde olmadan durup beklenmelidir. Sabır birçok konuda da insanın sakinleşerek sinirlerinin yatışmasında etkili olmaktadır. Sabırlı beklemek sonucuna katlanılacak olan olayların iyi bir şekilde ve kişiye zarar vermeden oluşumunu sağlaması açısından önemli bir husus olmaktadır.

Sabır ve Sakinleşme Duası her dönem insanlar için önemli ve okunmak istenen başlıca dualar arasında bulunmaktadır. Sabır bir kalpte iyilik oluşumunu da sağlayacaktır. Sabırsız olarak edilen sözler kalbin kırılmasına ve incinmesine neden olacaktır. Aynı zamanda da kişinin yalnız kalmasına ve çevresinde olan birçok kişinin kendisinden uzaklaşmasına da neden olacaktır. Bu nedenle sabırsız olarak ifade edilen insanlar sabrı kazanmak amacıyla Bakara, Ayetel Kürsi, Rabbena duasını okunmaktadır. Sıkıntılara ve sorunlara karşı da çözül oluşturmak içinde okunan dualardır.

“Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma.”

Daha Sakin Olmak İçin Dua

Daha Sakin Olmak İçin Dua en çok rağbet gören, araştırılan ve okuma konusunda da bilgi alınmak istenen dualar olmaktadır. Sakin kalarak cevap vermek, bir sorunu çözmek bir problemin çözümü kolaylaştırmak açısından önemli bir durumdur. Sakinlik içinde ve sabırlı olarak davranarak sorunları yok etmek birçok kişi için çok zor olarak tanımlanır ancak sabrı çağırmadan sabırlı olmak imkansız olacaktır. Daha sakin bir yaşam sürmek ve kalp kırmamak adına da okunacak dualar arasında sabır duası bulunmaktadır.

Daha Sakin Olmak İçin Dua okumak ve okunan duaların sayılarını düzenli olarak 15 günlük zamanda tekrar etmek gerekmektedir. Sakinlik insanların uzun yaşamlarının sırrı olarak da kabul edilir. Sinirli ve sabırsız olan bir kişinin hayata bakışı ve olaylar karşısında duruşu ile sakin ve sabırlı olarak davranan kişilerin hareketleri ve düşünceleri aynı olmamaktadır. Sabırlı olmak sakin kalmayı kolaylaştırır ve daha uzun vadede de sakin kalmayı öğretir. Bu nedenle insanlar sabır dualarını okuyarak sakin kalmayı istemeli ve dilemelidir.

“Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.

Efereeytum ma tahrusune. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. İnna lemuğremune. Bel nahnu mahrumune. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune. Efereeytumunnarelletiy turune. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.”

Dualar Kategorimizdeki bulunan yazılarımızı okuyabilir bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir