Dualar

Cinlerden Korunma Duası

Cinlerden Korunma Duası

Cinlerden Korunma Duası özellikle son zamanlarda araştırılan konula arasında yer almaya başlamıştır. Çünkü spritüal olaylar son dönemlerde çok fazla gündemdedir. Bu nedenle insanlar cin çağırma ayinleri, büyü yapımının yanlış yapılması gibi davranışlarda bulunmaktadır. Bu gibi yanlış davranışlar ise cinlerin musallat olmasına neden olur. Aslında sadece bu nedenler de değil pek çok sebepten dolayı cinler insanlara musallat olur. Bu nedenle cinlerden korunma duası okunarak onlardan koruna bilir.

Cinlerden Korunma Duası ile cinleri uzak tutmak mümkündür. Cinlerin insanlara yaklaştığı bazı durumlar vardır. Kişinin yalnız olması, yemek yemeye besleme çekmeden başlaması gibi bazı hassas durumlarda da cinler yaklaşabilir. Bu nedenle insanlar cinlerden uzak durabilmek adına herhangi bir iş yapmaya başladığı zaman besmele çekmelidir. Banyoya, tuvalete girerken, yemek yerken, eve girerken ya da evden çıkarken mutlaka besmele çekmek gerekir. Bu sayede cinlerden uzak durula bilir. Fakat kişiler kendini rahatsız ettiğini düşünüyorsa ve sadece besmelenin işe yaradığını düşünmüyorsa bazı duaları etmelidir.

  • Cinlerden korunma duası için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:
Dua 1:“Bismillahirrahmanirrahim. Hasbünallahü ve ni’mel vekil. Ni’mel mevla ve ni’men nasiyr.”
Dua 2:“Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyel kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fissemavati ve ma fil’ard. Menzellezi yeşfeu indehu illa bi’iznih. Ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm. Ve la yühıytune bi şey’im min ilmihi illa bi maşa. Vesia kursiyyühüssemavati vel’ard. Ve la yeudühü hıfzuhüma.
Dua 3:“Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbena, ya Allah, ya Muhammed, ya Hasan, ya Hüseyin, ya Ali, ya Fahreddin Razi Kuddise Sirruh, ya Gavs-ı Azam Abdulhakim El-Kibrisi Kuddise Sirruh. Sizlere sığınırım, bana yardım edin ve beni koruyun.”

Cinlerden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunmalı?

Cinlerden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunmalı sorusuna aslında genel olarak bilindik duaların cevabı verile bilir. Fatiha suresi, ihlas ve muavvizeteyn, Ayet- el kursi gibi dualar cinlerden korunmak için okunabilecek en etkili dualar arasında yer alır. Bunlar dışında da okunabilen pek çok dua vardır. Aslında duayı sadece 1 kere okuyup bırakmamak gerekir. Cinlerden korunmak için bu duaların nasıl okunması ya da kaç kere okunması gerektiği gibi bazı durumlar da önemlidir. Özellikle kişiye cin musallat olmaya başladıysa bu durumda sadece dua okumak da yeterli olmayacaktır.

Cinlerden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunmalı diye bakıldığı zaman bekara suresinden de faydalanıla bilir. Bekara suresini 3 ayet şeklinde okumak önemlidir. Cinin musallat olmasını da engelleyeceği için sabah akşam okumak iyi olacaktır. Düzenli bir şekilde okunduğu takdirde cinin musallat olmasının bir nebze de olsa önüne geçilebilir.

Cinlerden Korunma Duasi - Cinlerden Korunma DuasıPin
Cinlerden Korunma Duası

Fatiha;

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elhamdulillâhi rabbilalemin

Errahmânirrahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn

İhdinassiratal mustakim

Sırâtallezine enamte aleyhim gayrilmağdubi aleyhim veleddâllîn. (Amin)

Ayetel Kürsi;

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Bakara;

“Elif lam mim

Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn

Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun

Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun

Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun

Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym

Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın

Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun

Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun

Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun

Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la yeş’urun

Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun

Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

v ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun

Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn

Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın

Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun”

Cinlerden Korunmak İçin En Tesirli Dua

Cinlerden Korunmak İçin En Tesirli Dua aslında medyum hoca tarafından söylenen dua olacaktır. Çünkü şu an ne kadar çok insan varsa ve bu insanların yaşadığı büyük bir gezegen varsa, aynı şekilde cinlerin de yaşadığı çok büyük alanlar vardır. Bu alanlarda ise sayısının bilinmediği kadar çok cin vardır. Bu nedenle hangi cine en tesirli etki edebilecek duayı da medyum hocalar bilecektir.

Cinlerden Korunmak İçin En Tesirli Dua okunduğu zaman hem musallat olmaya başlayan cinden kurtulmak için hem de cinlerden korkan ve tamamen onlardan uzak durmak isteyen insanlar oldukça faydalanır. Fakat bazı durumlarda cin tamamen musallat olduysa ve artık dualar da etki etmiyorsa bu gibi durumda yapılması gereken daha farklı yöntemler vardır. Çünkü kişi dua okumayı bıraktığı an cin yeniden gelecektir. Bu da insanların yaşam kalitesini oldukça düşüren bir durumdur.

“Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî.”

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Kesin Çözüm

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Kesin Çözüm bir medyum hocayla danışarak cinden uzaklaştırma işlemlerini uygulamaktır. Bunun için cinlerle iletişime geçmeyi iyi bilen ve cinleri uzaklaştırabilmek için çeşitli işlem ve yöntemlere sahip bir medyum hoca bulmak önemlidir.

Medyum hoca kişiye musallat olan cinle de iletişime geçecektir. Aynı zamanda kişinin cin yüzünden yaşadığı sorunları da detaylı bir şekilde öğrenmelidir. Çünkü bu sayede cinin neden musallat olduğunu ve ondan tamamen kurtulabilmek için nelerin yapılabileceğini de iyi bilir. Bu anlamda yaptığı uygulamalar da iyi sonuç bulur.

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Kesin Çözüm için ulaşılan medyum hoca cinin neden musallat olduğunu öğrenir. Cinler genelde o insanın kendini rahatsız ettiğini düşünüyorsa ya da o insana aşık olduysa musallat olur. Neden musallat olduğunu öğrenen medyum hoca buna yönelik olarak işlemler de yapacaktır.

Bu işlemlerde de çeşitli duaları kullanır. Aynı zamanda özel bir muska hazırlayarak da kişiye verir. Genelde medyum hocanın yaptığı uygulamalar sonucunda kişiler ilk seansta hemen cinden kurtulacaktır. Fakat inatçı olan ya da aşık olmuş olan cinlerin gitmesi biraz daha süre bilir. Bu durumda medyum hocaya 2 seans olarak da gidile bilir. Bu süreci tamamen medyum hoca belirleyecektir.

Dualar Kategorimizde bir çok ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir